Vedtægter for foreningen Gå-lunt-løb Rødovre

 

§1 Foreningens navn og hjemsted 

Foreningens navn er: Gå-lunt-løb Rødovre 

Foreningens hjemsted er Rødovre Kommune. 

 

§2 Foreningens formål 

Det er foreningens formål at tilbyde løbetræning, og anden form for motion, for bredden – en løbetræning, der bygger på oplevelsen af et sjovt og godt motionsfællesskab, og således fastholder motivationen for at gøre en indsats for det gode helbred.  

 

§3 Medlemskab af organisationer 

Foreningen er medlem af DGI Storkøbenhavn (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger), DAF (Dansk Atletik Forbund) og FIR (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre) 

 

§4 Optagelse af medlemmer 

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er fyldt 15 år, som har modtaget og accepteret foreningens vedtægter, og udfylder indmeldelsesblanket. 

Stk. 2. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge. 

Stk. 3.  Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til foreningen. 

 

§5 Kontingent 

Foreningens kontingent fastsættes på en generalforsamling.  

Stk. 2. Kontingentet opkræves forud for en sæson ad gangen og er bindende for hele sæsonen. 

Stk. 3. Bestyrelsen har mulighed for at opkræve ekstra gebyr for aktiviteter ud over grundforløbet. 

Stk. 4. Bestyrelsen har mulighed for at fastsætte nedsat kontingent eller gratis medlemskab for foreningens aktive trænere. 

Stk. 5. Medlemmer kan ved længerevarende skade eller sygdom anmode bestyrelsen om hvilende medlemskab i det efterfølgende træningsforløb.

Stk. 6. Medlemmer, som i en periode ikke kan deltage i træning, kan anmode bestyrelsen om hvilende medlemskab i det efterfølgende træningsforløb. Derefter betales fuldt kontingent igen, med mindre man skriftligt beder om at få det hvilende medlemskab forlænget. Det hvilende medlemskab udgør 1/5 af det fulde kontingent og kan ikke forlænges ud over 6 måneder.
 

§6 Udmeldelse – eksklusion 

Er et medlem i kontingentrestance ud over den af bestyrelsen fastsatte frist, kan vedkommende slettes uden forudgående meddelelse. 

Stk. 2. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen 

Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmer kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsorden. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. 

 

§7 Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på Facebook og pr. e-mail til registrerede medlem­mer. 

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer. En stemme kan kun afgives ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til et registreret medlem. Ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage. 

Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion §6, vedtægtsændringer §12 og foreningens ophør §13. ”Blanke” stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldig afgivet stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot ét medlem ønsker det. 

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent 

  2. Valg af referent 

  3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning 

  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det indeværende år 

  5. Fastsættelse af kontingent 

  6. Behandling af indkomne forslag

  7. Valg til bestyrelsen

  8. Valg af bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge for 1 år 

  9. Valg af revisor og suppleant

  10. Eventuelt 

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og revisor vælges for et år af gangen. 

Stk. 8.  Dirigenten underskriver referatet. 

 

§8 Bestyrelsen – valg 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden, og godkendt.      

Stk. 2. Alle medlemmer skal være økonomisk myndige.  

Stk. 3. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg. 

Stk. 4. Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg. Hver af disse udvalg har mulighed for at deltage med en repræsentant til bestyrelsens møder. Disse repræsentanter har ingen stemmeret.

Stk. 5. Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden. 

Stk. 6. Bestyrelsen består af 1 valgt formand og 1 valgt kasserer og 5 øvrige medlemmer, som konstituerer sig selv på de øvrige poster. Formandsposten samt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kassererposten samt 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år

 

§9 Tegningsret 

Foreningen tegnes af to myndige bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt. 

Stk. 3. Kasserer eller formand kan tegne foreningen alene ved daglige bankforretninger. 

 

§10 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når mindst halvdelen af bestyrelsen eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden, ønsker dette. 

Stk. 2. Generalforsamling afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Indkaldelse, som til ordinær generalforsamling jf. §7. Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet. 

 

§11 Regnskab 

Foreningens regnskab er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisor, forelægges den ordinære generalforsamling. 

 

§12 Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen, og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
Stk. 2. Ændringer træder i kraft straks ved vedtagel­sen og samtidig ophæves tidligere vedtægter for Gå-lunt-løb Rødovre

 

§13 Foreningens opløsning 

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstra­ordinær generalforsamling.  

Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke ¾ af de stemmeberettigede, stemmer for en nedlæggelse af forenin­gen, indkaldes til en ny ekstra ordinær generalforsamling, fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet. 

Stk. 3.  Ved foreningens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, evt. ved sammenlæg­ning, opbevares foreningens aktiver i kommunalt regi i 2 år, hvorefter kommunalbestyrelsen foranlediger disse fordelt til almennyttigt idrætsarbejde i kommunen. 

                                                                                                                                           

Foreningen er stiftet den 27. juni 2013. Vedtægterne er senest revideret d. 30. marts 2022.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk